Jogi nyilatkozat


I. Általános megjegyzések


A www.unipatika.hu internetes honlap (továbbiakban: honlap) kizárólagos magyarországi üzemeltetje és fenntartója a Unihealth Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-302066, adószám: 26103952-2-41, székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 2-6.) (a továbbiakban: üzemeltet).

Az üzemeltet által mködtetett honlap használatának feltétele, hogy a felhasználó elzetesen elolvassa és elfogadja a jelen szolgáltatási feltételeket is tartalmazó jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A felhasználó az üzemeltet által fenntartott honlapra történ belépéssel elismeri, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve köteleznek ismeri el.

A www.unipatika.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a jelen nyilatkozatban meghatározott felhasználási és a külön adatvédelmi szabályzatban rögzített feltételeket és szabályokat.

 

II. A honlap használata


Az üzemeltet honlapját a jelen nyilatkozatban foglaltak megtartásával bárki szabadon böngészheti. A honlap megnyitásával a felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem továbbít olyan anyagot, ami vírust vagy más ártalmas komponenst tartalmaz, nem továbbít törvénytelen, fenyeget, sérteget, rágalmazó, obszcén vagy illetlen információt, sem bármilyen más anyagot, beleértve korlátozás nélkül minden olyan adatátvitelt, ami büntet vagy polgári jogszabálysértést valósít meg.

 

III. Szerzi és szomszédos jogok


A weboldal, annak arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom, vagyis az oldalon megjelen mszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, az egyedi, eredeti jellege következtében szerzi jogvédelem alá esik.

A honlapot megtekint felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz online hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történ rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz az üzemeltet engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a honlap rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja az üzemeltet jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszemség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethet célra. A honlap tartalmának a fenti rendelkezésektl eltér módon történ felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben az üzemeltet a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetségeket érvényesíti.

Bármiféle üzleti jelleg felhasználáshoz az üzemeltet elzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Az üzemeltet logójának, védjegyeinek használata kizárólag elzetes engedély alapján lehetséges. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történ másolására, átvételére, adatbázisában történ tárolására, letölthetvé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem a nélkül. Az üzemeltet elzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni. Úgyszintén tilos a tartalomból ered vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy m készítése, átdolgozása, ideértve különösen a bettípusok, ikonok, gombok, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli forgalmazását és árusítását.

A felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzi és más jogot.

A szerzi jog megsértése polgári és esetleg büntetjogi szankciót vonhat maga után.

Amennyiben a felhasználó külön szerzdéses jogviszony nélkül, önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt, futtatható és nem futtatható bármilyen állományt) küld az üzemeltetnek a honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a üzemeltet ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerez és így ezen mvek az üzemeltet saját belátása szerint kerülnek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános eladásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre) az üzemeltet honlapján.

Bárki használhat az üzemeltet oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti az üzemeltet szerzi és szomszédos jogait.

 

IV. Felelsség kizárás


Az üzemeltet a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelsséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából ered kárért.

Az üzemeltet kijelenti, hogy törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelsséget.

Az üzemeltet hangsúlyozza, hogy az oldalon közreadott adatok és eljárások kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, így erre tekintettel, a Ptk. vonatkozó szabálya alapján a weboldalon szerepl esetleges téves információk miatti károkért való felelsségét elre kizárja. Az üzemeltet javasolja, hogy a felhasználó a portálon található információkat tekintse iránymutatásnak, de konkrét tevékenységével kapcsolatos végs döntés meghozatala eltt konzultáljon a honlapon megjelölt kapcsolattartókkal.

Az üzemeltet a tartalom egészét vagy részeit bármikor, elzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszersítheti, vagy visszavonhatja.

A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értend.

Az üzemeltet nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes mködését. Az üzemeltet nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelel mködésébl, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy az üzemeltet nem felels a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

A weboldalon található linkek segítségével elérhet más weboldalakon található információkat az üzemeltet nem ellenrzi, ezek elérhetségéért, tartalmi helyességéért felelsséget nem vállal. A weboldalon keresztül elérhet linkek tekintetében az adott oldal szerkesztje, üzemeltetje minsül a szerzi jog jogosultjának.

 

V. Visszautasítási, moderálási, törlési jog


Az üzemeltet fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa minden olyan hirdetés, vagy tartalom megjelentetését (banner hirdetés, apróhirdetés, logó stb.), amely ellentétes saját vagy szerzdött partnerei üzleti érdekével, illetve amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minsége ellentétes a weboldal arculatával, szemléletével vagy a megjelenés ízléstelen, sért, jogszabályba vagy a reklámetikai kódex rendelkezéseibe ütközik. A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem tehet közzé valótlan információ az üzemeltet termékeirl vagy szolgáltatásairól. Tilos az üzemeltetvel való kapcsolat valótlan feltüntetése, tilos, és bármiféle jogszabályba ütköz tartalom.

 

VI. Záró rendelkezések


Az üzemeltet bármikor módosíthatja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a feltételek módosításai rá nézve kötelezek.

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az üzemeltet haladéktalanul megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és büntetjogszabályokban, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseirl szóló jogszabályokban foglalt jogi lépéseket.

A jelen jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, rendelkezéseit kell alkalmazni. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

 


rlunk

rlunk
akcik
jdons疊ok
aktu疝is
top 10
magazin
gygyszer駸z v疝aszol
a weboldal haszn疝ata

チSZF
jogi nyilatkozat
adatv馘elmi szab疝yzat
sz疝lt疽i felt騁elek
fizet駸i felt騁elek
v疽疵oljon n疝unk

patik疚

ノv honlapja 2017
gyf駘szolg疝at


telefon: +36 20 40 80 000
h騁f - p駭tek 9-17:30-ig
e-mail: webshop@unipatika.hu
kapcsolat

facebook instragram linkedin

feliratkoz疽 hrlev駘reWebshopunkon az al畸bi bankk疵ty疚kal fizethet:
T疔駝oztat a bankk疵ty疽 fizet駸sel kapcsolatban.
Minden jog fenntartva!
© 2018 Unipharma Gygyszerkereskedelmi Kft.