HICLEAN<br>kézfertőtlenítő gél<br>citrom illat<br>(100ml)

HICLEAN
kézfertőtlenítő gél
citrom illat
(100ml)


Az egészségügy, az élelmiszeripar és a vendéglátás területén, valamint közintézményekben, iskolákban és háztartásokban higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható.
Emellett alkalmazása javasolt minden olyan helyen, ahol nincs lehetőség közvetlen kézmosásra, pl. utazás, kirándulás során.

Alkalmazási koncentráció, behatási idő: 3-5 ml kézfertőtlenítő gélt 1 percig alaposan eldörzsölünk a kézen. Bevizsgált termék, gomba-, vírus- és baktérium ölő.

Cikkszám: GC-100
Összetétel: 70% etilalkohol, glicerin, C10-C13 alkyl akrilate crosspolimer, A -és E -vitamin, illatanyag, színezék, víz.
Antimikróbás spektrum: baktérium, gomba és vírusölő (baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid) Biológiailag lebomló termék.ár: 815 Ft


egységár: 8,15 Ft /ml
Betegtájékoztató

HICLEAN
kézfertőtlenítő gél
citrom illat
(100ml) 


BIZTONSÁGI ADATLAP

Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel 1272/2008/EK rendelet és a 1999/45/EK irányelv szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel EMMI eng.sz.: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő hatású gél. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó: HiClean Hungary Kft Cím: H-1116 Budapest, Nádudvar u. 5. Telefon: +36/1-228-2637 email címe: info@hiclean.hu 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz) Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: éjjel-nappal: 36/80-201-199 munkaidőben: 36/1-464-9359 2. SZAKASZ: A VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A rendelkezésre álló adatok alapján a vegyi anyagok koncentrációját is figyelembe véve a készítmény alkohol tartalma miatt tűzveszélyes kategóriába tartozik. 2.1.1 Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint Flam. Liq. 2.: GHS02; H225 Eye Irrit. 2.: GHS07; H319 GHS02 GHS07 Tűzveszély Veszély Figyelmeztetés: Veszély Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Felülvizsgálva: 2018. augusztus 30. Változat:1.0 . 2. oldal/ összesen 11 Az anyag veszélyeire, kockázataira utaló figyelmeztető H mondatok: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz H319 Súlyos szemirritációt okoz Az anyag biztonságos használatára utaló, óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: Megelőzési P mondatok P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felülettől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P102 Gyermekektől elzárva tartandó Elhárítási P mondatok P370+P378 Tűz esetén az oltáshoz CO2, hab, por használandó. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 2.2. Címkézési elemek Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Összetevők: 70 V/V% etilalkohol Egyéb összetevők: glicerin, (illatanyag), trietanolamin,gélképző,víz, A- és E-vitamin, színezék GHS02 GHS07 Tűzveszély Veszély A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló H mondatok Az anyag veszélyeire, kockázataira utaló figyelmeztető H mondatok: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz H319 Súlyos szemirritációt okoz A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló P mondatok Az anyag biztonságos használatára utaló, óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felülettől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P102 Gyermekektől elzárva tartandó P370+P378 Tűz esetén az oltáshoz CO2, hab, por használandó. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Címke szövege: Használata: a termék felhasználásra készen kerül a forgalomba. Tegyen 3 ml hígítatlan gélt a tenyerére, és egyenletesen oszlassa el! Behatási idő: min. fél Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Felülvizsgálva: 2018. augusztus 30. Változat:1.0 . 3. oldal/ összesen 11 perc. Antimikrobiális spektrum: baktérium, gomba és vírusölő hatás (baktericid, tuberkolocid, fungicid és virucid) Figyelmeztetés: Veszély! Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz! Kerülni kell a szembe és szájba jutást! Súlyos szemirritációt okoz! SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása! Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás! Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó! Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad nyúlni! Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! A szennyvízcsatornában lévő kis koncentrációjú anyag nem gyakorol káros hatást a talajra és a környezetre. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően! A kiürült csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető! Gyerekektől elzárva tartandó! Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Tárolás és eltarthatóság: eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hőforrástól és napfénytől védett helyen, 37°C alatt kell tárolni, a tárolóedény megfelelő mértékben zárva tartandó. EMMI eng.sz.: 2.3. Egyéb veszélyek Csak az utasításoknak megfelelően szabad használni. 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.2. Keverékek A keverék etil-alkoholt tartalmaz. A készítmény az alábbi veszélyes anyagokat tartalmazza: Osztályozás Megnevezés CAS szám EINECS szám Koncentráció tartomány m/m% Veszély-jel R-és H mondat Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai GHS02 H225 Flam. Liq. 2. Etilalkohol (Etanol) 64-17-5 200-578-6 >50 GHS07 H319 Eye Irrit. 2. A készítmény egyéb összetevői: Megnevezés CAS szám EINECS szám Koncentráció tartomány m/m% trietanolamin 102-71-6 203-049-8 ≤ 0,5 C10-C30 alkil akrilát (cross)polimer 9007-16-3 202-415-4 ≤ 0,5 glicerin 56-81-5 200-289-5 ≤ 5,0 illatanyag - - ≤ 0,5 ionmentes víz 7732-18-5 231-791-2 ≤ 50 színezék (CI.42090, CI.17200) - - ≤ 0,001 Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Felülvizsgálva: 2018. augusztus 30. Változat:1.0 . 4. oldal/ összesen 11 A- és E-vitamin (mannit, cellulóz, retinil-palmitát, tokoferil-acetát, hidroxi-metil-cellulóz, CI 77007) 63-42-3; 9004-34-6; 1417- 97-1; 76,95-91-2; 79-81-2; 9004-65-3 - ≤ 0,1 A H mondatok teljes szövege a 16. Szakaszban részletezve található. Hatóanyag: Alkohol 62 m/m%, Egyéb összetevők: glicerin,(illatanyag), trietanolamin,gélképző,víz, A- és E-vitamin, színezék 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Általános intézkedések: A készítménnyel történő véletlenszerű baleset esetén keresse fel orvosát. Belélegezve: Friss levegőn helyezzük nyugalomba a sérültet, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől és rosszullét vagy légzési nehézség kialakulásakor azonnal forduljunk orvoshoz. Bőrrel érintkezve: Folyó vízzel alaposan mossa le a szennyezett bőrfelületet. Használjunk bőrvédő krémet. Szemmel érintkezve: Alaposan mossa ki a szemet vízzel, tartós panaszok esetén forduljon szakorvoshoz. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Lenyeléskor: Mossa ki a szájüreget. Igyon meg 1-2 pohár vizet és keresse fel orvosát. Hánytatni tilos. 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Nem ismertek. 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Késleltetett hatások nem ismertek. Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a termék címkéjét, illetve biztonsági adatlapját. 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Tűzveszélyességi besorolás: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 5.1. Oltóanyag: A helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltóanyagot kell használni. Tűzoltópor, alkoholálló hab, homok, CO2 Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Felülvizsgálva: 2018. augusztus 30. Változat:1.0 . 5. oldal/ összesen 11 Nem alkalmazható oltószer: Közvetlen vízsugár használata nem javasolt csatornába, vagy környezetbe jutás veszélye esetén. 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Nincs adat Tűz- és robbanásveszély: Hő hatására felrobbanhat 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: A szokásos védőfelszerelések alkalmazandók. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. Az érvényes szabványoknak kell megfelelni. 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Kerülje az anyag szemmel való érintkezését. Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést. 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Kisebb kiömlések ronggyal feltörölhetőek, nagyobb kifolyt mennyiséget homokkal, fűrészporral fel kell itatni és a 13. pontnak megfelelően kell kezelni. Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor, Kieselgél) vagy textiliával fel kell itatni. A felitatott anyagot az előírásoknak megfelelően kell kezelni. Az összegyűjtött anyagot felcímkézett, zárható, jelölt tárolótartályban kell tárolni. Minden hő-, tűz-, és gyújtóforrást el kell távolítani. Kerülni kell a véletlenszerű talaj-, és folyóvízbe kerülést. Értesíteni kell a helyi hatóságot. 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban. 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Felülvizsgálva: 2018. augusztus 30. Változat:1.0 . 6. oldal/ összesen 11 óvintézkedések: Kerülni kell a szembe jutást. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. 37 0C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni nem szabad. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Tűz- és robbanásvédelmi előírások: Gyújtóforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás. 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A terméket gyermekektől elzárva kell tartani. Ne tegye ki 37 0C-nál magasabb hőmérsékletnek. Még használat után se szúrja ki vagy dobja tűzbe. Tárolja eredeti, ép, jól zárható csomagolásban, száraz helyen, nyílt lángtól elkülönítve. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad nyúlni! Tűz- és robbanásvédelmi előírások: Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás Együttárolási utasítás: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! További raktározási előírás: Nincs adat. 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Fertőtlenítő hatású gél. 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek A keverék használata közben tilos az evés, ivás és dohányzás. Tartsuk be a kezelési és tárolási előírásokat. Biztosítanunk kell a keverék tulajdonságainak megismerését, a környezet védelmét. Expozíciós határérték: A munkahelyen alkalmazandó határértékek adatai: a Magyarországon hatályos határértékeket figyelembe véve: Megnevezés Képlet CAS-szám AK-érték mg/m3 CK-érték mg/m3 MK-érték mg/m3 Jellemző tulajdonság/hivatkozás Etilalkohol CH3CH2 OH 64-17-5 1900 7600 - . IV a) Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK b) Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: CK 8.2. Az expozíció ellenőrzés: Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Felülvizsgálva: 2018. augusztus 30. Változat:1.0 . 7. oldal/ összesen 11 Általános előírás: Kerülni kell a szembe jutást. Légzésvédelem: Rendeltetésszerű alkalmazásnál nincs speciális követelmény. Bőrvédelem: Tartsuk be a normál higiéniai előírásokat. Az érintett bőrfelületet munka után mossuk le, bőrvédő krém használata ajánlott. Általános higiéniai előírás: A használati ajánlás és a figyelmeztetések betartása esetén különleges előírást nem igényel. Környezeti expozíció korlátozása: Tartsuk be a kezelési és tárolási útmutatót, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a keverék ne ömölhessen folyóvízbe, ne kerülhessen a talajba és a szennyvízbe. 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ A következő információk a keverék egészére vonatkoznak: Külső megjelenés: enyhén opálos, vitamin gyöngyös gél Szín: színtelen/színes (kék, sárga, zöld, piros) Szag: illatmentes/jellegzetes illatú pH érték: 7 – 8 Olvadáspont/fagyáspont (0C): nem meghatározott Kezdeti forráspont és forrásponttartomány (0C): nem meghatározott Lobbanáspont (0C): nem meghatározott Párolgási sebesség: nem meghatározott Tűzveszélyesség: tűzveszélyes Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartomány: nem meghatározott Gőznyomás (20 0C): nem meghatározott Gőzsűrűség: nem meghatározott Sűrűség 20 0C-on folyadékfázis (g/cm3 ): 0,870 + 0,100 Oldékonyság vízben: minden arányban elegyedik Megoszlási hányados: n-oktanol/víz nem meghatározott Öngyulladási hőmérséklet: nem meghatározott Bomlási hőmérséklet: nem meghatározott Viszkozitás: nem meghatározott Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem meghatározott Oxidáló tulajdonság: nem meghatározott 9.2. Egyéb információk: Nincs megadva. Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Felülvizsgálva: 2018. augusztus 30. Változat:1.0 . 8. oldal/ összesen 11 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 10.1. Reakciókészség: Előírás szerinti használat estén nincs. 10.2. Kémiai stabilitás: Előírás szerinti használat estén nincs bomlás. 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Előírás szerinti használat estén nincs bomlás 10.4. Kerülendő körülmények Hőhatás, gyújtóláng. Óvni kell a magas, hosszú ideig tartó közvetlen napfénytől, savval, erős oxidáló és redukálószerrel való érintkezéstől. 10.5. Nem összeférhető anyagok Ne keverje más tisztítószerekkel. 10.6. Veszélyes bomlástermékek Rendeltetésszerű használat esetén nem keletkezik veszélyes bomlástermék 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Általános megjegyzés: a termékre vonatkozó semmiféle adat nem ismeretes. Nyálkahártyával érintkezve, szembe kerülve irritációt okozhat. Akut toxicitás: Információ nem áll rendelkezésre. Irritáció: Belélegezve helyi irritáció a légutakban. Bódító hatás is lehetséges. Maró hatás: Nem ismert Szenzibilizáció: Nem ismert Ismételt dózisú toxicitás: Nem ismert Rákkeltő hatás: Nem ismert Mutagenitás: Nem ismert Reprodukciót károsító tulajdonság: Nem ismert Bőrre jutva: Kiszáríthatja a kezet, az érzékeny bőrfelület különösen. Belélegezve: Helyi irritációt okozhat, szédülés Szembe jutva: Helyi irritációt okozhat, vörösödés, enyhe égő érzés. Szemizgató hatású. Szemkárosodást okozhat. Szájon át: Irritálhatja a nyelőcsövet, émelygést, hányingert okozhat. Az tiszta alapanyagokra vonatkozó toxikológiai információ: Etil-alkohol: LC50 (belélegzés útján, patkány): > 8 000 mg/l / 4 h (vízmentes anyag) LD50 (bőrön át, nyúl): > 20 000 mg/kg (vízmentes anyag) Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Felülvizsgálva: 2018. augusztus 30. Változat:1.0 . 9. oldal/ összesen 11 LD50 (szájon át, patkány): > 6 200 mg/kg (vízmentes anyag) Belélegzés: enyhe nyálkahártya irritáció. Szembe kerülve: enyhe irritációk. Bőrön át: nagyobb mennyiség felszívódása esetén: szédülés, részegség, kábultság, légzésbénulás. 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK A keverék etil-alkoholt tartalmaz. 12.1. Toxicitás: Termékre nem megállapított Ökotoxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan: Etil-alkohol: Biológiai lebonthatóság: Azonnal lebontható. Bioakkumuláció: Nem várható. Biológiai hatások: Nagy koncentrációban vízi szervezetekre károsító hatás. Toxicitás: LC50: 8 140 mg/l / 48 h (halakra: L.idius) 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Nem meghatározott. 12.3. Bioakkumulációs képesség: Nem meghatározott 12.4. A talajban való mobilitás: Nem meghatározott 12.5. A PBT-és a vPvB-értékelés eredményei: Nem meghatározott 12.6. Egyéb káros hatások: Nem meghatározott Viselkedés a szennyvízben: A szennyvízcsatornában lévő kis koncentrációjú anyag nem gyakorol káros hatást a talajra és a környezetre. Általános megjegyzés: A készítmény biológiai lebonthatóságára vonatkozó, illetve konkrét ökotoxikológiai adatok a teljes termékre vonatkoztatva nem állnak rendelkezésre. 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1. Hulladékkezelési módszerek Termékkel kapcsolatos javaslat: A tavakat, vízfolyásokat vagy árkokat nem szabad beszennyezni vegyi anyaggal vagy használt tartállyal. Az ártalmatlanítást a helyi előírások figyelembevételével kell végezni. Hulladék kulcs (EWC-kód): 07 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok Az ártalmatlanítást a helyi előírások figyelembevételével kell végezni. 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Felülvizsgálva: 2018. augusztus 30. Változat:1.0 . 10. oldal/ összesen 11 A szállítási előírások 14.1. UN-szám: UN 1993 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Gyúlékony folyékony anyag, m.n.n. (etilalkoholt tartalmaz) 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Osztályozási kód: F1 Bárca: 3 LQ kód: LQ4 EQ kód: E2 Szállítási kategória: 2 Alagútkorlátozási kód: D/E 14.4. Csomagolási csoport: II 14.5. Környezeti veszélyek: nincs adat 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs adat 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nincs adat 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Figyelembevett magyar jogszabályok:  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól  25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  1907/2006/EK rendelet REACH  453/2010 EU rendelet (2010.05.20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról  2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról  98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről  1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről  1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A termékre biztonsági értékelést nem végeztek. 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK A biztonsági adatlap 3. pontjában hivatkozott H-mondatok teljes szövege: Glory Kézfertőtlenitő gél Glory Hand Sanitizer gel Felülvizsgálva: 2018. augusztus 30. Változat:1.0 . 11. oldal/ összesen 11 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz H302 Lenyelve ártalmas H312 Bőrrel érintkezve ártalmas H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H332 Belélegezve ártalmas H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra H412 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Egyéb: Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. Ezek az előírások a biztonságra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonságainak garantálását.rólunk

rólunk
akciók
újdonságok
aktuális
top 10
magazin
gyógyszerész válaszol
a weboldal használata

ászf
adatkezelési tájékoztató
elállási nyilatkozat
szállítási feltételek
fizetési feltételek
hűségkártya ászf
hűségkártya adatkezelési tájékoztató
hűségkártya regisztráció
vásárolj nálunk

Bejelentkezés
Regisztráció

Év honlapja 2017
ügyfélszolgálat


telefon: +36 20 40 80 000
hétfő - vasárnap 9 - 21:00-ig
e-mail: webshop (kukac) unipatika.hu
kapcsolat

facebook instragram linkedin

feliratkozás hírlevélrewebpatika
Webshopunkon az alábbi bankkártyákkal fizethetsz:
bankkártya
Tájékoztató a bankkártyás fizetéssel kapcsolatban.
Minden jog fenntartva!
© 2020 Unipharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.