Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

 

Hatályba lépés napja: 2018. május 25.

I. Bevezet rendelkezések

 

Az Unihealth Kft. (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-09-302066; a továbbiakban „UNIPATIKA”) kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak biztonságát.

 

Jelen dokumentumban kerül bemutatásra az, hogy az UNIPATIKA miképpen gyjti, használja fel, osztja meg és tárolja az Ön személyes adatait.

Ez az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató az www.UNIPATIKA.hu weboldalára, illetve az UNIPATIKA közösségi média-weboldalaira vonatkozik. Jelen Tájékoztató hatálya az adatkezelre - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, a tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra terjed ki.

Az UNIPATIKA a weboldalat nem úgy alakította ki, hogy azokat 16 évnél fiatalabb gyermekek használják. 16 évnél fiatalabb gyermekektl az interneten keresztül szándéka szerint nem kér adatokat, és nem folytat rájuk irányuló marketing-tevékenységet.

 

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatót az UNIPATIKA rendszeres idközönként módosítja. A Vevket errl – a weboldalon keresztül tájékoztatja. Amennyiben az UNIPATIKA módosítja a Tájékoztatót, a jelen oldal tetején olvasható „Hatályba lépés napja” információ frissítésre kerül. 

 

II. Milyen adatokat érint ez az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató?

 

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató azt írja le, hogy az UNIPATIKA miképpen gyjti, használja fel, osztja meg és tárolja az Önrl online csatornákon keresztül kapott adatokat.

 

Az UNIPATIKA abban az esetben gyjt Online adatokat, ha Ön:

 

 • Meglátogatja vagy használja az UNIPATIKA weboldalát;
 • Az UNIPATIKA hirdetéseit vagy más online tartalmát megtekinti, vagy azokra rákattint;
 • Az UNIPATIKÁVAL e-mail elérhetségein, közösségi média-weboldalain vagy egyéb weboldalakon keresztül kapcsolatba lép.

 

III. Milyen információkat gyjt be online, és hogyan végzi az adatgyjtést?

 

A gyjtött adatok jellege függ az Ön által használt terméktl vagy szolgáltatástól. 
Olykor Ön közvetlenül az UNIPATIKA (vagy szolgáltatóink) részére ad át információkat. Például elfordulhat, hogy Ön megadja a nevét, e-mail- és postacímét, telefonszámát, amikor: 

 

 • kitölt egy online rlapot vagy kérdívet, pl. amikor az UNIPATIKA gyógyszerészét kérdezi;
 • valamely nyereményjátékra jelentkezik, vagy valamely marketingajánlatra regisztrál;
 • hírlevélre regisztrál;
 • a vásárlás céljából az UNIPATIKA weboldalon regisztrál;
 • weboldalon keresztül vásárol;
 • közösségi média felületeinken hozzászólást helyez el;
 • e-mail üzenetben kapcsolatba lép az UNIPATIKA dolgozóival.

 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás idtartama, stb). Az UNIPATIKA által használt statisztikai eszköz a GoogleAnalytics. A GoogleAnalytics adatkezelési irányelvei megismerhetek a (http://www.google.com/analytics) weboldalon.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészje beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma. A cookie-ban tárolt adatok 24 óráig illetve a felhasználó által a saját böngészjében történ törlésig került tárolásra.

 

IV. Hogyan használja az UNIPATIKA az Öntl begyjtött információt?

 

Az UNIPATIKA az adatokat olyan helyzetekben használja, amelyekben (i) ez valamely szerzdés teljesítéséhez, vagy egy jogszabályi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges; (ii) jogos érdekei érvényesítéséhez szükséges, pl. követelései jogosságának igazolására, a követelése érvényre juttatására vagy védelme érdekében, csalás megelzése és/vagy termékeink és szolgáltatásaink bvítése érdekében, bels adminisztratív célokból, valamint (iii) olyan esetekben, amikor az UNIPATIKA a felhasználótól arra jóváhagyást kapott (pl. marketingcélokra).

 

Konkrétabban, az Ön adatait az UNIPATIKA alábbi célokra használja fel: 

 

 • termékek és szolgáltatások nyújtásához, például:

 

 • hogy felismerje Önt, amikor ismételten a weboldalra látogat vagy ott elérhet termékek közül vásárol;
 • tranzakciók végrehajtása érdekében;
 • hogy tájékoztatni tudja Önt az új szolgáltatási elemekrl és elnyökrl;
 • hogy az Ön, az UNIPATIKA weboldalon vagy küls weboldalakon (pl. közösségi média) keresztül feltett kérdéseire válaszoljon, kéréseire reagáljon;
 • weboldalai javítása, illetve könnyebb használhatósága biztosítása érdekében;

 

 • az UNIPATIKA által kínált termékek és szolgáltatások reklámozása és piaci terjesztése érdekében, ideértve az alábbiakat:

 

 • az ön érdekldéséhez igazított tartalmak megjelenítése, pl. célzott hirdetések mutatása;
 • reklámok, hirdetések és ajánlatok küldése vagy nyújtása az Ön számára;
 • arra vonatkozó elemzés készítése, hogy a reklámok, hirdetések és ajánlatok eredményesek-e;
 • annak megállapítása, hogy Önt esetlegesen érdekelhetik-e új termékek vagy szolgáltatások;

 

 • felmérés és elemzés készítése, többek közt az alábbi célokból:

 

 • hogy az UNIPATIKA jobban megértse vevit, valamint weboldalainak felhasználóit;
 • hogy lehetvé tegye az Ön számára, hogy az UNIPATIKA termékeirl és szolgáltatásairól értékelés útján visszajelzést küldhessen;
 • hogy adatelemzéseket, statisztikai célú kutatásokat végezhessen;
 • hogy termékeit és szolgáltatásait felülvizsgálhassa és módosíthassa.

 

 • a törvény által elírt vagy lehetvé tett esetekben:

 

 • adófizetési és bevallási, számviteli jogi célokból;
 • jog- és igényérvényesítés céljából;
 • panaszkezelés céljából, stb.

 

V. Hogyan osztja meg az UNIPATIKA az információt?

 

Az Ön személyes adatait az UNIPATIKA az Ön jóváhagyásával, vagy a törvény által elírt vagy lehetvé tett esetekben osztja meg másokkal. Adatmegosztás lehetséges például:

 

 • vállalkozáscsoporton belül bels adminisztratív célból;
 • az UNIPATIKA részére szolgáltatásokat (pl. célzott hirdetések) nyújtó, és a mködését elsegít (pl. tárhely szolgáltatók) szolgáltatókkal;
 • üzleti partnerekkel annak érdekében, hogy velük együttmködésben vagy egymástól függetlenül termékeket és szolgáltatásokat kínálhasson, fejleszthessen és szabhasson adott igényekre (azonban nem osztja meg ezekkel a partnerekkel az Ön kapcsolattartási információit azért, hogy k a saját termékeiket és szolgáltatásaikat az Ön számára az UNIPATIKÁTÓL függetlenül reklámozhassák, hacsak Ön kifejezetten hozzá nem járul ahhoz, hogy így tegyenek);
 • egyes specifikus termékek vagy szolgáltatások esetén, amennyiben Ön azt jóváhagyta (pl. online bankkártyás fizetés választása esetén).

 

VI. Hogyan tárolja és rzi az Ön adatait?

Az UNIPATIKA az Ön személyes adatai védelme érdekében szervezeti, adminisztratív, mszaki és fizikai jelleg biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Ilyen óvintézkedések a számítástechnikai védelmi megoldások, valamint a biztonságos fájlkezelés és a létesítménybiztonság. Szolgáltatóitól, üzleti partnereitl megköveteli, hogy a személyes adatokat biztonságos módon kezeljék, és azokat kizárólag az általa meghatározott célokra használják.

 

Az UNIPATIKA csak annyi ideig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig arra a termékek és szolgáltatások nyújtása érdekében szükség van, kivéve, ha azt valamely törvény, jogszabály másképpen nem rendeli. Pl. az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésbl készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott idszak végéig.

 

 

Amint az Ön személyes adataira az UNIPATIKÁNAK üzleti vagy jogi okból, illetve jogszabályi elírásoknak való megfelelés miatt már nincs szüksége, az UNIPATIKA minden elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az adatokat biztonságos módon megsemmisítse, vagy végleg alkalmatlanná tegye személyes azonosításra. Amennyiben többet szeretne megtudni az UNIPATIKA személyes adatokat érint adatmegrzési idejérl, lépjen az UNIPATIKÁVAL kapcsolatba.

 

VII. Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

 

Az adatvédelmi jogszabályok szerint Önt a következ jogok illetik meg az UNIPATIKA által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokkal összefüggésben:

 

 • a.

jogosult arra, hogy kérje az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, hogy tanulmányozza azokat, vagy azokról másolatot kapjon;

 

 • b.

jogosult arra, hogy a személyes adatok helyesbítését kérje, vagy ha az adatok helyessége vitás, az adatokat egy olyan tartalmú nyilatkozattal egészítse ki, amely szerint az adatok helyességét Ön vitatja;

 

 • c.

jogosult arra, hogy a személyes adatok törlését kérje, különösen, ha az adatok további kezelésére már nincs szükség;

 

 • d.

jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen, különösen, ha úgy érzi, hogy a személyes adatok további kezeléséhez már nem fzdik kellképpen fontos jogos érdeke az UNIPATIKÁNAK;

 

 • e.

jogosult arra, hogy a személyes adatok további kezelésének korlátozását kérje, például, ha a személyes adatok helyessége vitás, és szeretné, ha az adatok nem kerülnének felhasználásra, amíg azok helyessége be nem igazolódik;

 

 • f.

jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó meghatározott személyes adatok géppel olvasható formátumban történ rendelkezésre bocsátását az Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére az ismételt felhasználás érdekében.

 

Fontos, hogy a fent felsorolt egyes jogok csak meghatározott feltételek esetén gyakorolhatók. Amennyiben az UNIPATIKA nem tud eleget tenni az irányadó adatvédelmi jogszabályok alapján Önt megillet jogok gyakorlására vonatkozó kérésének, írásban tájékoztatjuk Önt ennek okáról.

 

VIII. Milyen választási lehetségekkel rendelkezik Ön?


Ön bizonyos választási lehetségekkel élhet azzal kapcsolatban, hogy az UNIPATIKA miképpen kezelheti az Ön adatait, hogyan fejthet ki marketingtevékenységet Ön felé, és miképpen kezelheti a Cookie-kat és hasonló technológiákat.

 

Ön megválaszthatja, hogyan kíván marketingkommunikációs (pl. közvetlen üzletszerzési célú) anyagokat kapni – postán, e-mailben, SMS-ben vagy telefonhívás útján. Amennyiben úgy dönt, hogy nem szeretne az UNIPATIKÁTÓL marketingkommunikációs anyagokat kapni, az UNIPATIKA tiszteletben tartja az Ön döntését. Amennyiben úgy dönt, hogy nem szeretne marketingkommunikációs anyagokat kapni, az hatással lehet az Ön által választott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatokra is. Az UNIPATIKA ez esetben is kommunikációs kapcsolatban marad Önnel, az Ön kiszolgálása, kéréseinek teljesítése, illetve olyan promóciós vagy egyéb programok végrehajtása céljából, amelyekre Ön résztvevként jelentkezett.


Amennyiben a kapott marketingkommunikáció (pl. a közvetlen üzletszerzési célú anyagok) kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, vagy erre vonatkozó beállításokat kívánja módosítani, kérjük lépjen kapcsolatba az UNIPATIKÁVAL .

 

IX. Kérdése van az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy panaszt kíván tenni?

 

Amennyiben további információra van szüksége az UNIPATIKA adatkezelési vagy adatvédelmi gyakorlatára vonatkozóan, illetve amennyiben panasszal kíván élni, kérjük, lépjen kapcsolatba az UNIPATIKÁVAL, mint adatkezelvel a következ elérhetségek egyikén:

 

Unihealth Kft.

Cím: 1024 Budapest, Lövház utca 2-6.

Telefon: +36 1 345 8389

E-mail: ugyfelszolgalat@unipatika.hu

 

Ha nem elégedett azzal, ahogy a panasza elintézésre került, az adatvédelmi hatósághoz és végs soron a bírósághoz is fordulhat.

 

A magyar adatvédelmi (felügyeleti) hatóság elérhetsége:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel: +36-1-3911400

Fax: +36-1-3911410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

X. Fogalommeghatározások

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényez alapján azonosítható.

„adatkezel”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 


rlunk

rlunk
akcik
jdons疊ok
aktu疝is
top 10
magazin
gygyszer駸z v疝aszol
a weboldal haszn疝ata

チSZF
jogi nyilatkozat
adatv馘elmi szab疝yzat
sz疝lt疽i felt騁elek
fizet駸i felt騁elek
v疽疵oljon n疝unk

patik疚

ノv honlapja 2017
gyf駘szolg疝at


telefon: +36 20 40 80 000
h騁f - p駭tek 9-17:30-ig
e-mail: webshop@unipatika.hu
kapcsolat

facebook instragram linkedin

feliratkoz疽 hrlev駘reWebshopunkon az al畸bi bankk疵ty疚kal fizethet:
T疔駝oztat a bankk疵ty疽 fizet駸sel kapcsolatban.
Minden jog fenntartva!
© 2018 Unipharma Gygyszerkereskedelmi Kft.