Adatvédelmi szabályzat


I. Bevezet rendelkezések


1.) Az Unihealth Kft. (továbbiakban: Adatkezel), mint a www.unipatika.hu internetes portál kizárólagos magyarországi üzemeltetje és fenntartója tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fzd alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

2.) A személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérl szóló 1995. évi CXIX. törvény, az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelmérl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetésérl) elírásainak figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg.

 

II. Az adatkezelés általános szabályai


1.) Az adatkezel

 

Az Adatkezel a www.unipatika.hu internetes honlap kizárólagos magyarországi üzemeltetje és fenntartója.
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-101959/2016.

 

2.) Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezel a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltér célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történ kiadása - hacsak törvény ettl eltéren nem rendelkezik kötelez ervel - a Felhasználó elzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

3.) A kezelt adatok köre

Az Adatkezel a felhasználónak az általa megadott adatait kezeli.

 

5.) Tájékoztatás, hozzájárulás

A személyes adatok felvétele eltt minden esetben sor kerül az érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történ hozzájárulása beszerezésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelez jellegének, a kezelend adatok körének, az adatkezelés céljának, idtartamának, az adatkezel személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére.

 

6.) Az érintett jogai

a.) Személyes adataik kezelésérl a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezel kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idtartamáról, az adatfeldolgozó nevérl, címérl (székhelyérl) és az adatkezeléssel összefügg tevékenységérl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezel postai címén (1024 Budapest, Lövház utca 2-6.), az info@unipatika.hu elektronikus levélcímen és a 06-1-345-8540 telefonszámon egyaránt kérhet.

Az érintett tájékoztatáskérése esetén az Adatkezel 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmez még nem nyújtott be Adatkezelhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkez esetben a tájékoztatás a felmerül költségek megtérítése ellenében történik.

b.) Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) valamint jogosult kérni személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását). A helyesbítés, illetve a törlés az adatkezel postai címén (1024 Budapest, Lövház utca 2-6.), az info@unipatika.hu elektronikus levélcímen és a 06-1-345-8540 telefonszámon egyaránt kérhet.

Adatkezel a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtérl értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerzdésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezel a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követen haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetésérl, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtérl értesíti az érintettet.

c.) Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. A felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették személyes adatok védelméhez való jogát polgári bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az erre, valamint az adatkezel kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

7.) Felelsség

Az Adatkezel a felhasználó által megadott információkért felelsséget nem vállal. Amennyiben az Adatkezel tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, az Adatkezelnek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelsségre vonása érdekében.

Az Adatkezel személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben elírt, kötelez adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezel az egyes hatósági adatkérések teljesítése eltt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az Adatkezel együttmködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

 

8.) Adatfeldolgozó

Az Adatkezel jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi elírásoknak megfelelen köteles folytatni. Az érintettel szemben az adatkezel felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezel tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetvé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetségének megváltozásáról tudomást szerez.

 

9.) Adatbiztonság

Az Adatkezel megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, mködtetését.

Az Adatkezel gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezel, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat harmadik személynek nem adja át.

Az adatkezelési rendszer irányítója az adatvédelmi felels, aki:

a.) ellenrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek a megtartását,
b.) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, gondoskodik az érintettek tájékoztatási, helyesbítési és törlési kérelmének teljesítésérl,
c.) jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetésérl,
d.) szükség esetén értesíti az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozót,
e.) gondoskodik a jelen Szabályzat folyamatos hozzáférhetvé tételérl, aktualizálásáról,
f.) rendszeresen tájékoztatja Adatkezel ügyvezetését az adatkezelés helyzetérl, jóváhagyásukat beszerzi a jelen Szabályzat esetleges módosításához,
g.) ismerteti Adatkezel alkalmazottaival az adatvédelmi elírásokat,

 

Az adatvédelmi felelst az ügyvezet jelöli ki.

 

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megrzése az Adatkezel valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelen történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes elírásait.

Az Adatkezel folyamatosan ellenrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

 

III. Értelmez rendelkezések

 

A Szabályzatban használt kifejezések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmez rendelkezései szerint értendk.

IV. Hatály

1. Jelen Szabályzat hatálya Adatkezelre - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, a tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra terjed ki.

2. Jelen Szabályzat 2016. június 1. napján lép hatályba.

V. Egyéb rendelkezések

A Szabályzat mindenkori aktuális változata hozzáférhet a www.unipatika.hu honlapon.

Budapest, 2016. június 1.


© 2018 Unipharma Gygyszerkereskedelmi Kft.    
Minden jog fenntartva!