MARNYS -  Nyereményjáték szabályzat

 

  1. A nyereményjáték szervezője

A(z) MARNYS  Nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője az Unipharma Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-302063, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.) (a továbbiakban: Szervező). A Játék lebonyolításában közreműködő ügynökségként eljár a Growww Digital Kft. (székhely: 3521 Miskolc, Méz utca 7.) (a továbbiakban: „Ügynökség”).

Szervező kijelenti, hogy jelen Nyereményjáték egyedüli szervezője, a Facebook a Nyereményjáték lebonyolítására szolgáló felület biztosításán túl semmilyen formában nem vesz részt jelen nyereményjátékban, azt nem támogatja, illetve nem is szponzorálja.

  1. Nyeremények

3 db MARNYS Immunerősítő csomag

Tartalma: Marnys Propolvit Defens ivóampulla 20db, Marnys Vitahelp D3 2000 NE vitamin csepp 10ml

 

A nyeremény készpénzre nem váltható, Szervező az átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó megfizetését átvállalja a nyertes játékos helyett. A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Nyereményjátékban részt vevő személy (a továbbiakban: Játékos) jogosult.

A nyeremények kapcsán a Szervező jelen szabályzatban rögzíti, hogy a nyeremények a játék Támogatója által biztosított termékek, amelyekkel kapcsolatban a felelősség Szervezőt nem terheli.

  1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022.11.14. 16:00 - 2022.11.20. 20:00-ig tart.

  1. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Nyereményjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Facebook.com közösségi oldalon regisztrált felhasználók.

A Játékos abban az esetben vesz részt a sorsolásban, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/unipatika/) a Nyereményjáték bejegyzésénél kirakott képhez fűzött hozzászólásban helyesen válaszol a poszt leírásában szereplő kérdésre. A kérdésre a Játékosok saját tudásuk alapján vagy egyéni keresés eredményeként válaszolhatnak.

Nyereményjáték időtartamának lejártával a Szervező összesen 3 nyertest sorsol ki, akik személyenként 1 db nyereményre válnak jogosulttá.

A sorsolás időpontja: 2022.11.21. 14:30

A sorsolás a socialwinner.besocial.hu oldalon történik, a véletlenség elvét figyelembe véve. A Szervező a nyerteseket a Nyereményjáték sorsolását követő 3 munkanapon belül a Nyereményjáték posztbejegyzésénél hirdeti ki. A nyertesek jelentkezését az Unipatika facebook oldalán privát üzenetben várjuk. Amennyiben a kihirdetett nyertes  a megkeresést követő 7 naptári napon belül nem jelentkezik, úgy a nyereményétől elesik, ami visszaszáll a Szervezőre. Ez esetben Szervező fenntartja a jogot pótnyertes sorsolására, vagy egy későbbi Nyereményjátékban történő kisorsolására.

 

  1. A részvétel és nyeremény átvételének feltételei

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

A Nyereményjáték sorsolásában azok a Játékosok vesznek részt, akik a Nyereményjáték bejegyzésnél kirakott képhez fűzött hozzászólásban helyesen válaszolnak a poszt leírásában feltett kérdésre. A Nyereményjátékban minden Játékos egyszer vehet részt. Amennyiben a Játékos többször is elküldi hozzászólását a bejegyzésnél, úgy a Szervező a sorsolásnál a Játékosnak csak az első hozzászólását veszi figyelembe.

A játékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték 15. életévüket és állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek. A 15. életévet betöltött, de a 18. életévet még el nem ért játékos részvételéhez a szülő vagy törvényes képviselő szóbeli beleegyezése szükséges. A játékszabály elfogadásával a jelentkező igazolja ennek megtörténtét.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Támogató, illetve az Ügynökség munkavállalói, valamint a Szervezővel, a Támogatóval, illetve az Ügynökséggel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezek közeli hozzátartozói (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)

Aki a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatait nem, vagy hiányosan adja meg, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot szolgáltat, elesik a nyereménytől.

 

  1. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

A Nyereményjátékban való részvétel során a Játékos a saját, valós Facebook profiljával köteles részt venni.  A játék végeztével kisorsolt nyertesek, illetve esetleges pótnyertesek a következő adatok megadásával vehetik át nyereményüket: név, postázási cím, telefonszám, e-mail cím. Amennyiben a Játékosnak saját Facebook profiljához van beállítva profilkép, úgy a Szervező ezt az adatot is kezeli a Nyereményjáték lebonyolítása során.

Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli, a Facebook ezen adatokat semmilyen formában nem kezeli. Szervezőnél adatvédelmi tisztviselő működik, akivel adatvédelmi kérdésben az érintettek közvetlenül fel tudják venni a kapcsolatot az adatvedelem@unipharma.hu e-mail címen, illetve Unipharma Kft. 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. levelezési címen.

A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatot, továbbá önkéntesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. Játékos hozzájárul, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során Szervező nyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa, illetve adatait a nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében a Szervező kezelje. A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az adatvedelem@unipharma.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Nyereményjáték lezárultát megelőzően vonja vissza, úgy a Nyereményjátékból kizárásra kerül és a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.

 A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra. Szervező a Nyertesek személyes adatait a 2000. évi C. törvénynek (Számvit.tv) megfelelően 8 évig megőrzi.

Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célból nem kezeli.

Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy a Nyereményjátékban való részvétel kapcsán a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokhoz a Szervező javára – külön írásbeli szerződés alapján – adatfeldolgozási tevékenységet végző és a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő Ügynökség hozzáféréssel rendelkezik, azokat kezeli.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

 

Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére – az Ügynökség részére történő adatátadás kivételével – nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban szereplő adatvédelmi előírásoknak. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen felmerülő kérdést az Unipatika Facebook oldalán Messenger üzenetben lehet feltenni.

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokról hozzáférési joga alapján másolatot kérjen. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását is.

Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye szerint illetékes bíróság (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.), vagy a Játékos saját lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. Az illetékes bíróságok és azok elérhetőségei az alábbi linken találhatók meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója a www.unipatika.hu weboldalon, az ’Adatkezelési Tájékoztató’ menüpont alatt érhető el.

  1. Egyéb rendelkezések

Jelen hivatalos Játékszabályzat a https://unipatika.hu/jatekszabalyzat oldalon érhető el.

Jelen Nyereményjáték vonatkozásában Szervező fenntartja magának a változtatás jogát. A Szervező a játék lezárultát követően reklamációt nem fogad el.

Budapest, 2022.11.07.